Klimaatadaptatie

Het staat vast dat we iets moeten doen tegen het veranderende klimaat. Binnen de verschillende thema’s zoals droogte, hitte, wateroverlast en biodiversiteit worden er door heel Nederland projecten en maatregelen uitgevoerd. Ook Muko sluit zich hierbij aan met de regenwaterafkoppeling en zet zich zo in voor klimaatadaptatie.

Droogte

De zomer van 2018 en 2019 waren uitzonderlijk droog. In de toekomst krijgen we hier mogelijk vaker mee te maken. Muko speelt hier op in door het optimaal benutten van het regenwater en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het grondwater.

Hitte

Elke zomer hebben we wel weer een hitterecord te pakken. Vooral steden waar steeds minder groen staat zijn warmer geworden. Een groene tuin of omgeving vraagt echter niet - in tegenstelling tot wat veel mensen denken - om veel onderhoud. Door slimme oplossingen als de Muko heeft ook u een groene - en daarmee koelere - tuin.

Wateroverlast

Hevige en langdurige neerslag zorgt voor wateroverlast. De grond en het riool kan de hoeveelheid water niet aan. Met ondergelopen wegen en straten als gevolg. Regenwater laten infiltreren en bergen speelt een grote rol in het tegengaan van wateroverlast. Het water zakt direct in de bodem (uw tuin), op de plek waar het valt.

Biodiversiteit

In Nederland hebben we een groeiend te kort aan biodiversiteit. Sinds 1900 is er nog maar 15% over van de inheemse planten- en diersoorten. Door voornamelijk landgebruiksverandering, milieudruk en versnippering van ecosystemen wordt de biodiversiteit steeds verder teruggedrongen. Door groenere tuinen met voldoende water kan je bijdragen aan een verbetering van de biodiversiteit in Nederland.

Klimaatadaptatie in het nieuws

Bijna dagelijks staat er wel een artikel in de krant gerelateerd aan (de verandering van) het klimaat. Veel van deze artikelen sluiten aan op het doel en het product van Muko. Klimaatadaptatie kent namelijk vier thema’s; droogte, wateroverlast, hitte en biodiversiteit. De regenwaterafkoppeling van Muko vindt aansluiting in veel van deze thema’s. We zien dan ook regelmatig relevante nieuwsartikelen die we graag met u delen en die u kan volgen via onze sociale media kanalen.

Klimaatadaptatie

We hebben een aantal zeer droge zomers gehad met als gevolg lage grondwaterstanden die langzaam herstellen. Het resulteert in een dreigend te kort aan drinkwater. De Muko regenwaterafkoppeling helpt mee om de grondwaterstand weer sneller op pijl te brengen en de gevolgen van droogte te verminderen. In stedelijke gebieden kan het wel 7 tot 8 graden Celsius warmer zijn dan in de buitengebieden. Door tuinen te vergroenen en hemelwater op eigen terrein te infiltreren ondersteunt u het proces om een koelere leefomgeving te creëren.

Verzilting van het grondwater:

Een groeiend probleem in Nederland is de verzilting van het grondwater, voornamelijk in de kust- en poldergebieden maar ook in drogere binnenlandse gebieden. Het gevolg hiervan is dat bepaalde planten en dieren zullen verdwijnen door het te hoge gehalte natriumchloride in de bodem. Ook zal drinkwaterwinning door middel van grondwater steeds meer in het gedrang komen. De Muko kan hierin bijdragen door zoet regenwater te infiltreren in de grond en hiermee het zoetgrondwaterpeil te verhogen. Hiermee wordt het zout en brak grondwater terug gedrongen. Dit bevordert zowel de biodiversiteit en drinkwaterwinning.

Droogte in Nederland

Droogte in Nederland vormt een steeds groter probleem voor mens en natuur. Door samen te werken aan beter waterbeleid kunnen we het watertekort in Nederland terugdringen, voornamelijk in de droge zomerperiodes. Door regenwater af te koppelen en terug te laten stromen in de grond kan het algemene grondwaterpeil worden verbeterd. Een groenere tuin zorgt ook voor een lagere temperatuur en verminderd de hittestress in stedelijke gebieden. MUKO regenwaterafkoppeling helpt op een duurzame manier mee om de klimaatadaptatie te realiseren, zodat we samen kunnen toewerken naar een klimaatbestendig Nederland.

Van de droge zomer naar natte herfst

Na de aanhoudende droogte van afgelopen zomer is er nu eindelijk weer neerslag. Het watertekort vermindert, maar hoe gaan we om met het regenwater zodat we in de droge periodes minder problemen ervaren?
Door het water beter te gebruiken, door middel van bijvoorbeeld opslag of infiltratie, kunnen we ervoor zorgen dat het watertekort tijdens droogte wordt voorkomen of beperkt.
De Muko regenwaterafkoppeling biedt daarvoor de oplossing. Het regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem en is makkelijk te combineren met een regenton. Hiermee kan iedereen op een laagdrempelige manier een steentje bijdragen aan beter waterbeheer.

NK Tegelwippen

In de regio Twente zijn dit jaar flink wat tegels gewipt. Al dit extra groen draagt bij aan de klimaatadaptatie en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Alleen al dat groen moet ook onderhouden worden en voldoende water krijgen.

Hoe kan dat nou beter dan door gebruik te maken van het regenwater dat al op je dak valt. Door de Muko regenwaterafkoppeling te installeren wordt regenwater niet afgevoerd naar het riool, maar komt het op de plek waar het nodig is. Dit bespaard een regenton, een gieter en de moeite om het zelf te moeten doen!

Waarom is klimaatadaptatie nodig?
In 2021 was er extra aandacht voor het onderwerp klimaatadaptatie. Dit onder andere vanwege de overstromingen in Limburg, maar ook omdat er in grote delen van Europa veel bosbranden waren en veel landen te maken hadden met extreme hitte. Door nu in te spelen op deze ontwikkelingen kunnen we Nederland klimaatbestendig en waterrobuust inrichten. Hierbij spelen aanpassingen – hoe groot of klein ook – een belangrijke rol. 

Klimaatadaptatie thema’s:
Droogte, wateroverlast, hitte en biodiversiteit

Deze vier thema’s komen voort uit het thema ‘Klimaatadaptatie / Ruimtelijke adaptatie’ van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie – dat onderdeel is van het Nationaal Deltaprogramma. In dit plan zijn 7 ambities opgenomen en staan alle projecten en maatregelen die ervoor gaan zorgen dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig ingericht moet zijn.